Przetargi nieruchomości Skarbu Państwa

Rozporządzenie RM z dnia 13 stycznia 1998 r. (Dz. U. z dnia 21 stycznia 1998 r.)

Przepisy ogólne

§ 1.
1. Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741).
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) właściwym organie - należy przez to rozumieć kierownika urzędu rejonowego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, lub zarząd gminy, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiącej własność gminy,
2) cenie wywoławczej - należy przez to rozumieć cenę nieruchomości gruntowej, nieruchomości budynkowej lub nieruchomości lokalowej, o której mowa w art. 67.
§ 2.
1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza właściwy organ, wybierając jedną z form, o której mowa w art. 40 ust. 1.
2. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, drugi przetarg organizuje się po upływie jednego miesiąca, lecz nie później niż w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu.
3. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ nie zorganizuje drugiego przetargu, jest on obowiązany, w celu zbycia nieruchomości, zorganizować ponownie pierwszy przetarg.
4. Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
§ 3.
W cenie nieruchomości uzyskanej w przetargu wyodrębnia się, do ustalenia opłat, o których mowa w art. 71, cenę gruntu, budynków albo lokali i innych urządzeń znajdujących się na tym gruncie, które staną się przedmiotem odrębnej własności z chwilą oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste. Przy wyodrębnieniu tych cen przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.
§ 4.
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli, z zastrzeżeniem § 5, wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie może upłynąć później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu.
3. Właściwy organ ustala wysokość wadium, która nie może być niższa niż 5% ceny wywoławczej i wyższa niż 20% tej ceny.
4. Wadium może być wnoszone w gotówce, obligacjach państwowych, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych lub wekslach.
5. Właściwy organ podaje w ogłoszeniu o przetargu wybrane formy wnoszenia wadium.
6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lub pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
§ 5.
1. W przetargu przeprowadzanym przez kierownika urzędu rejonowego osoby, którym przysługują uprawnienia określone w art. 212 ust. 1 i 2, zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli złożą pisemne zobowiązanie wpłacenia kwoty równej wysokości wadium, ustalonego dla uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.
2. Osoby wymienione w ust. 1 zamiast dowodu wpłaty wadium przedstawiają kierownikowi urzędu rejonowego oryginał zaświadczenia o posiadaniu uprawnień, o których mowa w art. 212 ust. 1 i 2.
§ 6.
1. Ogłoszenie o przetargu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem przetargu.
2. W jednym ogłoszeniu można zamieścić informacje o przetargach na kilka nieruchomości.
3. W przypadku przetargu, w którym cena wywoławcza jest większa od 50.000 zł, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się dodatkowo w prasie lokalnej.
§ 7.
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.
§ 8.
1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa w składzie od 3 do 7 osób.
2. Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej wyznacza właściwy organ.
3. Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, z zastrzeżeniem § 13 ust. 6.
4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji przetargowej.
§ 9.
1. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół przeprowadzonego przetargu.
2. Protokół przeprowadzonego przetargu powinien zawierać następujące informacje:
1) termin i miejsce przetargu,
2) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, według ewidencji gruntów i księgi wieczystej,
3) o obciążeniach nieruchomości,
4) o osobach dopuszczonych i nie dopuszczonych do przetargu, wraz z uzasadnieniem,
5) o rozstrzygnięciach podjętych przez komisję przetargową, wraz z uzasadnieniem,
6) najwyższą cenę osiągniętą w przetargu lub informację o złożonych ofertach, wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich,
7) imię, nazwisko i adres lub nazwę albo firmę oraz siedzibę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości,
8) imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji przetargowej.
3. Protokół przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej.
§ 10.
1. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą lub żaden z uczestników przetargu pisemnego nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.
2. W przypadku przetargu zakończonego wynikiem negatywnym stosuje się przepis § 4 ust. 6.
§ 11.
1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do wojewody, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa, albo do zarządu gminy, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność gminy.
2. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego.
3. Wojewoda lub zarząd gminy może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.
4. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w ust. 1, właściwy organ wstrzymuje dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
5. W razie unieważnienia przetargu stosuje się przepisy § 4 ust. 6.

<< poprzednia strona

następna strona >>