Przetargi nieruchomości Skarbu Państwa

Rozporządzenie RM z dnia 13 stycznia 1998 r. (Dz. U. z dnia 21 stycznia 1998 r.)

Przetarg ustny nieograniczony

§ 12.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym powinno zawierać informacje:
1) wymienione w art. 35 ust. 2, w tym cenę wywoławczą,
2) o obciążeniach nieruchomości,
3) o czasie i miejscu przetargu,
4) o wysokości wadium, terminie i miejscu jego wpłacenia,
5) o sposobie ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
6) o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.
§ 13.
1. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom informacje, o których mowa w § 12 pkt 1, 5 i 6, oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska lub nazwy albo firmy osób, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu.
2. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
3. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień.
4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która przetarg wygrała.

<< poprzednia strona

następna strona >>