Przetargi nieruchomości Skarbu Państwa

Rozporządzenie RM z dnia 13 stycznia 1998 r. (Dz. U. z dnia 21 stycznia 1998 r.)

Przetarg ustny ograniczony

§ 14.
1. Przetarg ustny ograniczony właściwy organ przeprowadza:
1) dla osób posiadających szczególne uprawnienia do nabycia nieruchomości, wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub z odrębnych ustaw,
2) dla osób zamieszkałych lub mających siedzibę w danej miejscowości, gminie, rejonie lub województwie,
3) jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny,
4) jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.
§ 15.
Do przetargu ustnego ograniczonego stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2, a ponadto:
1) w ogłoszeniu o przetargu podaje się informację, że przetarg jest ograniczony, oraz rodzaj tych ograniczeń zgodnie z § 14,
2) osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 14, w ciągu 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu,
3) komisja przetargowa sprawdza dowody, o których mowa w pkt 2, i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych, w siedzibie odpowiednio urzędu rejonowego lub urzędu gminy, nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

<< poprzednia strona

następna strona >>