Przetargi nieruchomości Skarbu Państwa

Rozporządzenie RM z dnia 13 stycznia 1998 r. (Dz. U. z dnia 21 stycznia 1998 r.)

Przetarg pisemny nieograniczony

§ 16.
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym powinno zawierać następujące informacje:
1) wymienione w art. 35 ust. 2, w tym cenę wywoławczą,
2) o obciążeniach nieruchomości,
3) o możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych ofert,
4) o terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu,
5) o czasie i miejscu przetargu,
6) o wysokości wadium, terminie i miejscu jego wpłacenia,
7) o sposobie ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
8) o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej,
9) zastrzeżenie, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
§ 17.
1. Oferty są składane w formie pisemnej.
2. Oferty, o których mowa w ust. 1, mogą być składane najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
3. Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5) oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
4. Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium.
§ 18.
Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
§ 19.
1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
2. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.
3. W części jawnej komisja przetargowa:
1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu,
2) ustala liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza, czy wadia zostały wpłacone,
3) otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej przetargu,
4) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
5) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,
6) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
§ 20.
Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:
1) nie odpowiadają warunkom przetargu,
2) zostały złożone po wyznaczonym terminie,
3) nie zawierają danych wymienionych w § 17 ust. 3 lub dane te są niekompletne,
4) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
§ 21.
W części niejawnej przetargu komisja przetargowa:
1) dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,
2) sporządza protokół przetargu, który zawiera informacje, o których mowa w § 9.
§ 22.
Przy wyborze oferty komisja przetargowa kieruje się zaoferowaną ceną oraz innymi kryteriami wpływającymi na wybór najkorzystniejszej oferty, ustalonymi w warunkach przetargu.
§ 23.
1. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
2. Komisja zawiadamia oferentów, o których mowa w ust. 1, o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
3. W trakcie przetargu ustnego ograniczonego oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Przepisy § 13 stosuje się odpowiednio.
§ 24.
1. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
2. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

<< poprzednia strona

następna strona >>